Brexit najważniejsze informacje

Szanowni Państwo,
w trosce o wasze interesy przypominamy, że w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do końca grudnia 2020 roku obowiązuje tak zwany okres przejściowy, pozwalający na prowadzeniu wymiany handlowej na obecnych zasadach. Po tym okresie przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI.
Etapowe wdrożenie kontroli granicznej, bez względu na to czy UE i Wielka Brytania zawrą umowę o wolnym handlu.


Od stycznia 2021 r.: przedsiębiorcy importujący (do Wielkiej Brytanii) towary standardowe wszystkich kategorii, od odzieży po sprzęt elektroniczny, będą musieli przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów. Jednak będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie i złożenie zgłoszeń celnych. Płatność należności celnych będzie można odroczyć do momentu złożenia zgłoszenia celnego.
Pełną kontrolą celną będą objęte towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne.
Przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku VAT od towarów importowanych.
W miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach prowadzane będą również kontrole fizyczne żywych zwierząt i roślin „wysokiego ryzyka”.


Od kwietnia 2021r.: wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego - na przykład mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne - oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne podlegające przepisom będą również wymagać uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji (sanitarnej/zdrowotnej).


Od lipca 2021r.: przedsiębiorcy przewożący wszelkie towary będą musieli składać zgłoszenia w punkcie przywozu i płacić odpowiednie należności. Wymagane będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa (PDS, eng.-ENS).
W przypadku towarów objętych SPS (kontrolą sanitarną i fitosanitarną) nastąpi zwiększenie kontroli fizycznych i pobór próbek: kontrole zwierząt, roślin, produktów roślinnych i zwierzęcych będą od tego czasu realizowane w odpowiednio przystosowanych punktach kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe informacje na temat brexitu publikowane są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia?

Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego (np. z USA) na terytorium Polski wnioskując o zwolnienie z należności celnych i podatkowych przywożonych rzeczy (stanowiących jej mienie osobiste), musi wykazać, że jej miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz, że rzeczy te pozostawały w jej posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, były przez nią używane w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu.

Czytaj więcej...

Jak odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce?

Zgodnie z art. 126 ustawy VAT prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego, mają osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania takiej osoby fizycznej, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Czytaj więcej...

Czy za samochód typu „pickup” lub ”van” należy zapłacić w Polsce akcyzę?

Zgodnie z art. 100 ust 1 ustawy akcyzowej w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
- import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- pierwsza sprzedaż na terytorium Polski samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Czytaj więcej...