Czy za samochód typu „pickup” lub ”van” należy zapłacić w Polsce akcyzę?

Zgodnie z art. 100 ust 1 ustawy akcyzowej w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
- import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- pierwsza sprzedaż na terytorium Polski samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Pojęcie „samochodu osobowego” zostało określone w art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej i tak: samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Zgodnie z wyjaśnieniami do WTC pozycja 8703 obejmuje m.in. „pojazd wielofunkcyjne”, takie jak pojazdy mechaniczne, które mogą przewozić zarówno osoby, jak i towary, są to:
• Pojazdy typu „pickup” – tego typu pojazd posiada zwykle więcej niż jeden rząd siedzeń i tworzą go dwie oddzielne przestrzenie, mianowicie zamknięta kabina do przewozu osób i otwarta lub zakryta powierzchnia do transportu towarów. Jednakże takie pojazdy mają być klasyfikowane do pozycji 8704 (pojazdy mechaniczne do transportu towarów), jeżeli maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni do transportu towarów jest większa niż 50% długości rozstawu osi pojazdu lub jeżeli posiadają one więcej niż dwie osie.
• Pojazdy typu „van” – tego typu pojazd, z więcej niż jednym rzędem siedzeń, musi spełniać wskazania podane w Notach wyjaśniających HS do pozycji 8703. Jednakże pojazd typu „van” z jednym rzędem siedzeń i nieposiadający żadnych stałych punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń i bez wyposażenia bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu,
ma być klasyfikowany do pozycji 8704 (pojazdy mechaniczne do transportu towarów), nawet jeżeli posiada stałą płytę lub przegrodę pomiędzy przestrzenią dla osób a powierzchnią ładunkową lub okna w panelach bocznych.

Noty wyjaśniające do WTC dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl (ścieżka: Cło >> Przeglądarka taryfowa). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż aktualnie obowiązujące przepisy ustawy akcyzowej określają, jako przedmiot opodatkowania akcyzą m.in. określone zdarzenia związane z „samochodami osobowymi”. Ponadto przepisy ustawy akcyzowej stanowią, że o tym czy określony pojazd jest „samochodem osobowym” decyduje fakt zaklasyfikowania takiego pojazdu do pozycji CN 8703 (z wyłączeniem pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym).
Jeżeli zatem określony pojazd typu „pickup” lub „van” zostanie zaklasyfikowany do pozycji CN 8703, to w rozumieniu ustawy akcyzowej będzie „samochodem osobowym”, a tym samym będzie opodatkowany akcyzą, według stawki zależnej od pojemności jego silnika.