Jak odzyskać podatek VAT w przypadku wywozu poza terytorium UE towarów zakupionych w Polsce?

Zgodnie z art. 126 ustawy VAT prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego, mają osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania takiej osoby fizycznej, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.


Zwrot podatku VAT przysługuje tylko w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, których punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym o takiej możliwości („ZWROT VAT dla podróżnych”).
Zwrot podatku VAT może być dokonany, jeżeli zakupiony towar został wywieziony przez podróżnego, który kupił towar, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu towaru.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz.U. nr 68, poz. 361) podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu, wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów oraz inne wymagane dane, na którym organ celny UE potwierdził fakt wywozu towarów poza granicę celną UE. Do imiennego dokumentu powinien być dołączony wys awiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.
Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 362) minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu zapłaconego podatku VAT wynosi 200 zł.
Zwrot podatku VAT podróżnym dokonywany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przez sprzedawcę, u którego towary nabyto lub w punktach zwrotu podatku, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.
Adresy punktów zwrotu podatku powinny być dostępne w sklepach, które mają podpisane umowy z pośrednikami.