Jakie dokumenty są wymagane w przypadku przywozu z państwa trzeciego do Polski mienia przesiedlenia?

Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego (np. z USA) na terytorium Polski wnioskując o zwolnienie z należności celnych i podatkowych przywożonych rzeczy (stanowiących jej mienie osobiste), musi wykazać, że jej miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz, że rzeczy te pozostawały w jej posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, były przez nią używane w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu.


W związku z tym osoba przesiedlająca się na terytorium Polski winna przedstawić organom celnym dowody, iż takie warunki zostały spełnione. Ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie określają rodzaju dokumentów, które w takim przypadku należałoby przedstawić organom celnym, osoba przesiedlająca powinna przedłożyć takie dokumenty (dowody), które będą świadczyły o spełnieniu przesłanek koniecznych do udzielenia danego zwolnienia.
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W celu udokumentowania co najmniej 12 miesięcznego okresu zwykłego zamieszkiwania poza UE osoba przesiedlającą się z państwa trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt, w szczególności: zaświadczenie konsularne, wizę, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania itp.
W przypadku pojazdów samochodowych, dokumentem potwierdzającym używanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania będzie np. dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o zwolnienie. W sytuacji, gdy w kraju poprzedniego zamieszkania osoby przesiedlającej się nie jest wymagana rejestracja pojazdu, osoba wnioskująca o zwolnienie takiego pojazdu powinna przedstawić inny dowód potwierdzający jego używanie przez wymagany okres (np. polisy ubezpieczeniowe).
Zgodnie z § 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.), w przypadku dokonywania zgłoszenia celnego mienia osobistego, należy do takiego zgłoszenia dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.
Zwrot "zestawienie ilościowe i wartościowe" oznacza, iż należy przedstawić listę mienia, które się wprowadza na obszar celny UE, bądź się wyprowadza z obszaru celnego UE, podając jego ilość i szacunkową wartość.