Jakie formalności należy dopełnić przy przywozie (nabyciu) samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego UE do Polski?

Zgodnie z art. 106 ustawy akcyzowej osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski, są obowiązane po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium naszego kraju bez wezwania organu podatkowego:


•złożyć deklarację uproszczoną AKC-U właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (w myśl art. 101 ustawy akcyzowej), nie później jednak niż w dniu rejestracji
samochodu osobowego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
•po dokonaniu przemieszczenia samochodu osobowego na terytorium Polski, dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej podatku akcyzowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi obecnie:
•18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 albo
•3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.


Wzór deklaracji AKC-U dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl (ścieżka: Akcyza >> Formularze). Deklarację należy złożyć we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, organie celnym (UC/OC) wraz z następującymi dokumentami:
• wniosek o wydanie "Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym",
• dokument zakupu pojazdu (np. umowa kupna/sprzedaży, rachunek, faktura) – kopia (oryginał do wglądu),
• dokumenty pojazdu typu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny unijny – kopia (oryginał do wglądu),
• po opłaceniu podatku akcyzowego na podane przez UC/OC konto bankowe należy zalogować się na stronie systemu celnego e-Zefir / https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar / i pobrać potwierdzenie opłacenia podatku.