Jakie formalności należy dopełnić w przypadku importu samochodu osobowego z państwa trzeciego do Polski?

Przywóz samochodu osobowego z państw trzecich czyli spoza wspólnoty jest uważany za import towarów na obszar celny UE. Osoba wprowadzająca taki towar na obszar celny UE musi zgłosić przywóz samochodu osobowego na granicy celnej UE, w pierwszym (granicznym) urzędzie celnym.


W granicznym urzędzie celnym UE można dokonać „ostatecznej” odprawy celnej, czyli objąć samochód osobowy procedurą dopuszczenia do obrotu i opłacić cło oraz podatki należne w danym państwie członkowskim UE.
Jeśli „ostateczna” odprawa celna miała miejsce w innym państwie członkowskim UE niż Polska, to po przywozie tego samochodu osobowego do Polski należy w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia granicy naszego kraju złożyć akcyzową deklarację AKC-U do właściwego naczelnika urzędu celnego.
Jeżeli na granicy UE nie można dokonać „ostatecznej” odprawy celnej samochodu, należy go zgłosić do procedury celnej tranzytu (na dokumencie „T1”) celem dostarczenia go do organu celnego (UC/OC) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby dokonującej importu.

W przypadku importu samochodów osobowych istnieje w Polsce obowiązek zapłaty:
• cła – liczonego od wartości celnej (koszt zakupu pojazdu wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem go do granicy celnej UE, np. koszty transportu)
• podatku akcyzowego – liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła oraz
• podatku VAT – liczonego od wartości celnej powiększonej o kwotę należnego cła i kwotę należnego podatku akcyzowego.

Obowiązujące przy imporcie samochodów do UE z krajów trzecich stawki celne określone zostały przez przepisy WTC. Zgodnie z tymi przepisami samochody osobowe importowane do UE z państw trzecich (np. ze Szwajcarii), obciążone są następującymi stawkami cła, niezależnie od pojemności i rodzaju silnika oraz wieku takiego pojazdu:
• 10% wartości celnej – stawka dla krajów trzecich, lub
• 0% wartości celnej – stawka preferencyjna (w przypadku samochodów wyprodukowanych w Szwajcarii lub w krajach członkowskich Unii Europejskiej).
Warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej jest przedstawienie świadectwa pochodzenia EUR1 dla pojazdów o wartości przekraczającej 6000 euro, lub deklaracji o preferencyjnym pochodzeniu na dowodzie handlowym dla pojazdów o wartości do 6 000 euro.

Stawka podatku akcyzowego na samochody osobowe wynosi odpowiednio:
• 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 albo
• 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

Stawka podatku VAT na samochody osobowe wynosi 23% podstawy opodatkowania.