W jaki sposób można wywieźć towary na targi lub wystawy z UE do państwa trzeciego?

Wywóz towarów na targi i wystawy poza teren UE może odbyć się z wykorzystaniem:
• karnetu ATA lub
• zgłoszenia celnego do procedury wywozu, z dołączonym formularzem INF-3.
Najbardziej „popularnym” dokumentem umożliwiającym wywóz towarów na targi i wystawy jest Karnet ATA.
Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na przekraczanych granicach państw objętych Konwencją ATA. Dokument ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Czytaj więcej...

W jaki sposób i gdzie można uzyskać wiążącą informację w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów?

Zgodnie z art. 12 WKC decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru są Wiążące Informacje Taryfowe (WIT).
Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie i skierowany do właściwego organu celnego. W Polsce organem tym jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP.

Czytaj więcej...

Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej /art. 33a ust.1 ustawy o VAT/

Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy VAT w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub lit. C WKC, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Czytaj więcej...

Jakie niezbędne kroki należy podjąć, aby można było dokonać eksportu towarów do państw trzecich?

W przypadku dokonywania eksportu (wywozu) towarów zarówno gospodarcze podmioty krajowe jak i zagraniczne muszą zarejestrować się we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) oraz w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), aby uczestniczyć w transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty – warunki rejestracji w tych systemach zostały już opisane wcześniej (zobacz pytanie 2).

Czytaj więcej...

Jak uzyskać status upoważnionego eksportera do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów?

Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, składa wniosek do naczelnika urzędu celnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. nr 166, poz. 995, z późn. zm. – zwane dalej w tym pytaniu „rozporządzeniem”). Do wniosku dołącza się:

Czytaj więcej...

Gdzie w Internecie można znaleźć informacje o stawkach celnych, jakie obowiązują w państwach trzecich?

W przypadku eksportu towarów z UE do państw trzecich, przydatnym narzędziem jest "Market Access Database" – unijna internetowa baza danych zawierająca informacje o formalnościach, stawkach celnych i ewentualnych ograniczeniach obowiązujących w poszczególnych państwach. Baza danych zapewnia informację o ok. 100 państwach, stosowanych w nich stawkach celnych oraz wymogach importowych i najbardziej znaczących barierach handlowych. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl , szczegółowy adres (link) http://madb.europa.eu .