Jak uzyskać status upoważnionego eksportera do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów?

Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, składa wniosek do naczelnika urzędu celnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. nr 166, poz. 995, z późn. zm. – zwane dalej w tym pytaniu „rozporządzeniem”). Do wniosku dołącza się:


• oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do  rozporządzenia, iż w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego oraz że wnioskodawca nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów,
• informacje dotyczące spełnienia przez poszczególne produkty reguł pochodzenia (w przypadku, gdy wnioskodawca jest producentem), albo
• wykaz deklaracji dostawców, zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) 1207/2001.
Załączone do wniosku dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać aktualne dane (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku). Dokumentów tych nie dołącza się, jeżeli zostały one złożone w innej sprawie naczelnikowi urzędu celnego, do którego składany jest wniosek, a dane w nich zawarte są nadal aktualne (w takim przypadku należy podać numer sprawy, przy której złożono dokumenty) lub jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).
Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wydaje naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony, chyba że wnioskodawca wnosi o ograniczenie okresu jego ważności.
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów może być udzielone osobom, które:
• mają swoją siedzibę na terytorium Polski;
• nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe;
• nie zalegają w należnościach celnych i podatkowych (w uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym tego warunku);
• nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, ze względu na naruszenie przez nich przepisów prawa, w okresie ostatniego roku.
Szczegółowa informacja dotycząca procedury uzyskiwania upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów znajduje na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl (dział: Cło).