Jakie niezbędne kroki należy podjąć, aby można było dokonać eksportu towarów do państw trzecich?

W przypadku dokonywania eksportu (wywozu) towarów zarówno gospodarcze podmioty krajowe jak i zagraniczne muszą zarejestrować się we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) oraz w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), aby uczestniczyć w transakcjach i czynnościach celnych na obszarze Wspólnoty – warunki rejestracji w tych systemach zostały już opisane wcześniej (zobacz pytanie 2).


Obecnie wywóz towarów poza obszar UE odbywa się tylko z wykorzystaniem wspólnotowego Systemu Kontroli Eksportu (ECS), w którym zgłoszenie celne ma wyłącznie formę elektroniczną (komunikaty XML).
W przypadku wywozu towaru poza UE, czyli do państwa trzeciego, należy dokonać zgłoszenia celnego w „wewnętrznym” urzędzie celnym wywozu (UWU). Zgodnie z art. 161 WKC zgłoszenie wywozowe musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca, gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoją siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. Zwolnienie towarów do procedury wywozu udzielane jest pod warunkiem, że towary opuszczą obszar celny Wspólnoty w tym samym stanie, w jakim znajdowały się w chwili przyjęcia zgłoszenia do wywozu. Towary po kontroli są zwalniane do procedury wywozu. Fakt wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty jest   potwierdzany  przez „graniczny” urząd celny wyprowadzenia (UWA).
Zgodnie § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dołączyć w szczególności:

  • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma;
  • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem towarów;
  • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
  • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.