Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej /art. 33a ust.1 ustawy o VAT/

Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy VAT w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub lit. C WKC, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.


Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w  deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Inaczej mówiąc, fizycznie podatek VAT należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może zostać udzielone zarówno osobie, która sama zamierza realizować procedurę uproszczoną, jak również osobie, która zamierza dokonywać zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, jako przedstawiciel pośredni lub bezpośredni innych podmiotów, tj. np. agencjom celnym, przewoźnikom, spedytorom.
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może być wydane przez dyrektora izby celnej, odpowiednio:
- w przypadku procedury zgłoszenia uproszczonego – właściwej ze względu na urząd lub urzędy celne, w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej;
- w przypadku procedury uproszczonej w miejscu – właściwej ze względu na lokalizację miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Oznacza to, że jeżeli „odprawy celne” takich towarów będą realizowane w kilku jednostkach organizacyjnych/miejscach podległych różnym dyrektorom izb celnych, to konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń od każdego z właściwych dyrektorów.
Dla potrzeb stosowania powyższego rozliczenia podatku VAT w imporcie należy przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, następujące dokumenty (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu):
- zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość);
- potwierdzenie zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści.
Ponadto podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:
- zamiarze rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
- rezygnacji z rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.
Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy VAT podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po  miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów