W jaki sposób i gdzie można uzyskać wiążącą informację w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów?

Zgodnie z art. 12 WKC decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru są Wiążące Informacje Taryfowe (WIT).
Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie i skierowany do właściwego organu celnego. W Polsce organem tym jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP.


WIT’y ważne są przez okres 6 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. WIT’y mogą stracić swoją ważność przed upływem sześcioletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 12 ust. 4 i 5 (a) WKC, w tym w szczególności z powodu:
• unieważnienia lub cofnięcia decyzji WIT,
• wydania rozporządzenia zmieniającego nomenklaturę celną,
• wydania rozporządzenia Komisji (WE), dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów,
• ukazania się zmian do Not Wyjaśniających,
• wydania opinii dotyczącej klasyfikacji, na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich itp.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Izby Celnej w Warszawie http://bip.warszawa.ic.gov.pl (zakładka: WIT) lub pod szczegółowym adresem (linkiem) www.wit.warszawa.ic.gov.pl