W jaki sposób można wywieźć towary na targi lub wystawy z UE do państwa trzeciego?

Wywóz towarów na targi i wystawy poza teren UE może odbyć się z wykorzystaniem:
• karnetu ATA lub
• zgłoszenia celnego do procedury wywozu, z dołączonym formularzem INF-3.
Najbardziej „popularnym” dokumentem umożliwiającym wywóz towarów na targi i wystawy jest Karnet ATA.
Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać depozytów na przekraczanych granicach państw objętych Konwencją ATA. Dokument ten został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.


Karnet ATA upoważnia do przewożenia towarów przez tereny państw zrzeszonych w „łańcuchu” gwarancyjnym ATA oraz umożliwia objęcie towaru odprawą czasową na terenie państwa docelowego.
Konwencja ATA przewiduje następujące kategorie towarów, które mogą być przewożone z zastosowaniem karnetu ATA:
• próbki i wzory handlowe: wywożone za granicę w celach akwizycji, rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego;
• towary przeznaczone na targi i wystawy: wszelkiego rodzaju eksponaty, obudowy stoisk, wystrój stoisk itp.;
• wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.
W Polsce karnety ATA wydawane i rejestrowane są przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.
Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy. Termin ważności karnetu ATA nie może być przedłużany. Jednakże w niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA, który traci ważność – nowym, ważnym przez następne 12 miesięcy. Jeżeli zgłaszający przewiduje, że towary wyprowadzane poza obszar celny Wspólnoty zostaną powrotnie wprowadzone na ten obszar, do zgłoszenia wywozowego może dołączyć blankiet informacyjny, o którym mowa w art. 850 RWKC (dokument informacyjny INF-3).
Instytucja „towarów powracających” umożliwia przy spełnieniu określonych warunków, by wywiezione z obszaru celnego Wspólnoty towary, które następnie na obszar ten powracają były zwolnione z należności celnych i podatkowych. Zgodnie z art. 185 ust. 1 WKC towary wspólnotowe, które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie na ten obszar wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat, zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności celnych przywozowych. Zasadniczo zwolnienie z należności celnych udzielane jest w przypadku, gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie, w jakim zostały wywiezione (art. 186 WKC).
Stosownie do art. 45 ust.1 pkt 4 ustawy VAT zwalnia się od podatku import powracających z terytorium państwa trzeciego zwolnionych od cła towarów, dokonywany przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary.
Niezbędnym warunkiem wymaganym do zastosowania zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów powracających jest stwierdzenie tożsamości towaru wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty z towarem uprzednio wyprowadzanym z tego obszaru.

Stwierdzenie tożsamości towaru następuje w oparciu o:
• egzemplarz zgłoszenia celnego wywozowego;
• dokument informacyjny INF3 (stanowi załącznik 110 do RWKC);
• inne dokumenty.
Jeżeli organy celne (urząd powrotnego przywozu) uznają to za konieczne, mogą zażądać, aby osoba zainteresowana dostarczyła dodatkowy dowód, w szczególności w celu umożliwienia ustalenia tożsamości powrotnie przywożonych towarów