Co to jest eksport „pośredni” i jak w takim przypadku uzyskać potwierdzenie wywozu towarów poza obszar celny UE?

Eksport pośredni ma miejsce w przypadku, gdy zgłoszenie towarów do procedury wywozu dokonywane jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, a więc gdy w zgłoszeniu celnym, jako nabywca/eksporter (Pole 2) wskazany jest nabywca towaru, mający siedzibę poza terytorium kraju.


Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy VAT w przypadku eksportu pośredniego podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.
Stosownie do postanowień „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” podanie w polu 44 zgłoszenia wywozowego krajowego kodu informacji dodatkowej „4PL06” wraz z następującym po nim numerem identyfikacji podatkowej podmiotu krajowego, który dokonał dostawy towarów, w wyniku której następuje eksport i numerem faktury dokumentującej tę dostawę, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez eksportera (z Pola 2 zgłoszenia) zgody na udostępnienie danych ze zgłoszenia temu podmiotowi krajowemu. Tak więc w przypadku zadeklarowania w zgłoszeniu kodu „4PL06” urząd celny wywozu uprawniony jest do wydania potwierdzonego wydruku komunikatu IE599 lub dokumentu EAD podmiotowi, którego numer identyfikacji podatkowej podany został po ww. kodzie.